Relaciona i observa com s’escriuen estes paraules.