Aquest Pla de Foment de la Lectura ha estat elaborat pel departament didàctic de Bromera basant-se en el treball realitzat per Josep Antoni Fluixà, director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. Podeu consultar-lo ací.


Model per a redactar el Pla de foment lector del centre.

 

(Descarrega arxiu Word)Actualització Pla de Foment de la Lectura curs 2016-2017.

 

(Descarrega arxiu Word)Objectius del Pla de foment de la lectura del centre docent:

L’Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres de la Comunitat Valenciana marca els objectius generals que s’han de promoure:

  1. Fomentar en l’alumnat l’interés per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector.
  2. Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum.
  3. Fomentar en l’alumnat la lectura com a activitat d’oci i de gaudi.
  4. Promoure la col·laboració i participació de les famílies i altres membres de la comunitat educativa de l’entorn en les activitats derivades dels plans de foment de la lectura.
  5. Estimular l’ús de fonts documentals complementaris al llibre de text, tant en suports impresos com en suport digital i audiovisual.
  6. Fomentar en l’alumnat una actitud reflexiva i crítica per mitjà del tractament de la informació.
  7. Potenciar l’ús i la dinamització de les biblioteques dels centres docents i adequar-les als objectius i actuacions recollits en el pla.
  8. Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la lectura.
  9. Contribuir al desenvolupament de la competència lingüística en l’alumnat.

Es tracta d’objectius, com és obvi, ja assumits pels centres, però que ara s’han de desenvolupar i concretar tant en el Pla de foment lector de centre com en el Pla Lector Anual.

Per tal de facilitar als ensenyants la redacció d’aquest document, Bromera posa a la seua disposició un document model que només haurà d’adaptar-se a cada centre escolar concret per tal de concretar el Pla de foment lector de centre. Aquest material inclou objectius, activitats, recursos i suggeriments perquè cada centre puga adaptar-lo a les seues necessitats sense dificultat. Pots descarregar el document en l’apartat següent.