Convocatòria: PREMIS LITERARIS CIUTAT D'ELX

PREMIS LITERARIS CIUTAT D'ELX

Bases

22-06-2018

El Tempir

PREMIS LITERARIS CIUTAT D´ELX 2018  

BASES GENERALS  


1. La Regidoria de Cultura, Educació i Promoció Lingüística de l´Ajuntament d´Elx convoca, en règim de concurrència competitiva, els Premis Literaris Ciutat d´Elx 2018, segons les bases generals i particulars de cada premi.

 

2. Les obres aspirants a aquests premis hauran de ser originals i inèdites, escrites en valencià i no poden haver estat guardonades en cap altre certamen. Hi quedaran excloses aquelles que siguen còpia o modificació, total o parcial, d’una altra obra; així mateix les d’aquells autors que van perir abans d’anunciar-se aquesta convocatòria.

 

3. En els originals haurà de figurar un pseudònim o lema. El nom, el domicili actual, el telèfon de l´autor i l’adreça de correu electrònic, acompanyats d´una declaració formal en què es faça constar que l´obra no ha estat premiada en cap altre certamen i una fotocòpia del DNI, es presentaran a part en un sobre tancat i identificat amb el mateix lema o pseudònim.

 

4. Aquests premis són indivisibles i podran ser declarats deserts si el jurat considera que no reuneixen les característiques o la qualitat suficient per a ser adjudicats.

 

5. Les obres aspirants a aquests premis hauran de ser presentades en les dependències de la Regidoria de Cultura de l´Ajuntament d´Elx, fins a les 14 h del dia 22 de juny de 2018 (carrer sants metges, 3 - 03203 Elx. Telèfon 966658146) o per qualsevol dels mitjans arreplegats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú. En el termini màxim de deu dies després que acabe aquest període de presentació d’originals, es publicaran les llistes de les obres presentades a cada una de les modalitats convocades en el web de l’Ajuntament d’Elx i d’Edicions Bromera durant deu dies naturals per a possibles reclamacions, que es formularan en el mateix lloc de presentació de les obres. Transcorregut el termini de reclamacions, i resoltes aquestes, es publicaran les llistes definitives.

 

6. L´organització, una vegada tancat el termini de recepció de les obres, farà pública la composició dels diferents jurats, que serà de tres persones per a cada premi: una a proposta de l’editorial i dues de l’Ajuntament, les quals hauran de deliberar sobre totes les obres presentades. La votació final tindrà lloc la segona quinzena de setembre de 2018.

 

7. El guanyador o la guanyadora de cada una de les modalitats podrà ser proposat/da per a formar part del jurat de l’edició següent.

 

8. Els originals presentats i no premiats podran ser retirats personalment, per persona autoritzada o bé sol·licitant-ne l'enviament per correu en el termini d'un mes a partir del lliurament oficial dels premis. L´organització no es responsabilitza de les pèrdues originades pel transport. L’enviament per missatger serà a ports a pagar en destinació. Les obres no retirades dins del termini establert seran destruïdes.

 

9. Aquests premis estan subjectes a retenció de l’IRPF, d’acord amb la normativa fiscal vigent.

 

10. La participació en aquest concurs implica l'acceptació íntegra de les bases generals i particulars que regeixen aquests premis. En cas de dubte sobre la seua interpretació, cada jurat decidirà allò que considere més just d´acord amb l´organització.

 

11. El lliurament dels premis tindrà lloc el 9 d´octubre del 2018.

 

12. L'òrgan competent per a l'aprovació de la present convocatòria i per a la concessió dels premis és la Junta de Govern Local, a l'empara del que regula l'article 127.1.g) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, i la Base 27 de l'Execució del Pressupost vigent. No obstant això, en ser una competència delegable, segons l'article 127.2 de l’esmentat text legal, la concessió dels premis es delega en la Tinència d’Alcaldia d'Educació i Cultura, mitjançant decret, a proposta del jurat.

 

13. La present convocatòria es publicarà en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i en la pàgina web municipal. Així mateix, es publicarà un extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.

 

14. Contra l'acord de concessió del premi cal interposar recurs de reposició potestatiu en el termini d'un mes davant de l'òrgan que va dictar l'acord, o ser impugnat directament davant de l'òrgan jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació.

 

15. Els premis que es concedisquen es regiran, en allò que no s’ha disposat en la present convocatòria, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la seua normativa de desenvolupament, així com per la Base 27 de les d'Execució del Pressupost vigent publicades en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del dia 17 de gener de 2018.

Premi de Poesia


“Festa d´Elx”

 

1. Hi podran concórrer persones físiques, majors d’edat, que no estiguen incloses en les causes de prohibició establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; per a la qual cosa hauran de presentar una declaració responsable (només la persona que resulte guardonada amb el premi).

 

2. Els originals, mecanografiats a doble espai i per una sola cara, hauran de ser presentats per triplicat i tindran una extensió mínima de 500 versos i màxima de 1.500.

 

3. Aquest premi està dotat amb 4.000 € amb càrrec a la partida del Pressupost vigent 316/20/18 “PREMIS REGIDORIA DE CULTURA” (s’hi aplicaran les retencions legalment establertes). El pagament es realitzarà per transferència al compte bancari facilitat per la persona guanyadora.

 

4. L´obra guanyadora serà publicada en la col·lecció “Bromera Poesia” d’Edicions Bromera.

 

Premi de Narrativa

“Antoni Bru”


1. Hi podran concórrer persones físiques, majors d’edat, que no estiguen incloses en les causes de prohibició establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; per a la qual cosa hauran de presentar una declaració responsable (només la persona que resulte guardonada amb el premi).

 

2. Els originals, mecanografiats a doble espai, per una sola cara i amb un cos de lletra 12, hauran de ser presentats per triplicat i tindran una extensió mínima de 150 fulls i màxima de 200 en Din A 4.

 

3. Aquest premi està dotat amb 6.000 € amb càrrec a la partida del Pressupost vigent 316/20/18 “PREMIS REGIDORIA DE CULTURA” (s’hi aplicaran les retencions legalment establertes). El pagament es realitzarà per transferència al compte bancari facilitat per la persona guanyadora.

 

4. L´obra guanyadora serà publicada en la col·lecció “L’Eclèctica” d’Edicions Bromera.

 

Descarrega les bases ací.