Convocatòria: PREMIS LITERARIS CIUTAT D'ALZIRA

PREMIS LITERARIS CIUTAT D'ALZIRA

Bases

10-09-2018

PremiPLCA

XXX PREMI DE NOVEL·LA CIUTAT D'ALZIRA
Dotació: 16.000 €

XXIV PREMI EUROPEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA ESTUDI GENERAL
Dotació: 12.000 €

XXIII PREMI FUNDACIÓ BANCAIXA DE NARRATIVA JUVENIL
Dotació: 16.000 €

XXIII PREMI DE NARRATIVA INFANTIL VICENT SILVESTRE
Dotació: 3.000 €


XX PREMI D'ASSAIG MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
Dotació: 8.000 €


XIII PREMI DE POESIA IBN JAFADJA
Dotació: 5.000 €


XIII PREMI DE TEATRE CIUTAT D'ALZIRA
PALANCA I ROCA
Dotació: 6.000 €

 

III PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES
D'ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA
Dotació: 12.000 €


 

Descarrega-les en pdf

 

 

DISPOSICIONS GENERALS


1. Les obres participants han de ser originals i inèdites.


2. Excepte el premi de novel·la, que es presentarà en format electrònic, i l’Europeu de Divulgació Científica Estudi General, que es podrà presentar en format electrònic o amb una única còpia en paper, els originals s’hauran de presentar en paper, mecanografiats,

enquadernats i perfectament llegibles. Caldrà aportar cinc còpies de l’obra, en la coberta de les quals figurarà el títol i el premi a què es presenta. Les obres han de presentar-se sota pseudònim, amb un sobre tancat que contindrà a l’exterior el títol de l’obra, i a l’interior, l’adreça postal, l’adreça electrònica, el número de telèfon i una fotocòpia del document nacional d’identitat de l‘autor. A més, segons la nova Llei de Protecció de Dades, cal adjuntar el consentiment signat per a la gestió d’aquestes dades personals (model disponible a www.bromera.com/dades).

 

3. El termini de presentació d’originals finalitza el 10 de setembre de 2018. Una vegada tancat l’esmentat període de presentació d’originals, es publicaran les llistes de les obres presentades a cada una de les modalitats convocades en els webs de l’Ajuntament

d’Alzira i d’Edicions Bromera durant 10 dies per a possibles reclamacions, que es formularan en el mateix lloc de presentació de les obres. En transcórrer el susdit termini de reclamacions, i resoltes aquestes, es publicaran les llistes definitives. En el cas del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, la llista de les obres presentades es publicarà a la web de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València (www.uv.es/cdciencia).

 

4. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Amb tot, si el jurat creu que cap de les obres presentades assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el

premi podrà no ser adjudicat. L’import del premi no serà fraccionat en cap cas, però si es declara desert, l’import es podrà acumular per a la convocatòria següent.

 

5. Les obres que opten als premis s’hauran de trametre a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira, sítia al carrer de Sant Roc, núm. 6, o al carrer Rambla, s/n, 46600 Alzira (telèfon 962 459 250, extensions 317 i 318), excepte les que opten al

Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, que hauran d’enviar-se per correu electrònic a premisliteraris@alzira.es, i les que opten al Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, que s’hauran de trametre mitjançant la seu electrònica de la Universitat de

València (http://webges.uv.es/uvEntreuWeb) o, en el cas de presentar-se en format paper, s’han d’adreçar al Registre General de la Universitat de València, av. Blasco Ibáñez, núm. 13, 46010 València. Així mateix, es podran presentar les obres en qualsevol registre oficial dels previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

6. Amb independència de la data de l’anunci públic del nom dels guanyadors –que s’especifica en les bases concretes de cada modalitat–, els guardons de les huit modalitats seran lliurats la nit del 9 de novembre de 2018, en el transcurs d’un sopar literari en el qual els guanyadors, a més del premi en metàl·lic, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

 

7. Els originals no guardonats que s’hagen presentat en format imprés es podran recollir entre l’1 i el 30 de desembre de 2018 a l’Ajuntament d’Alzira, excepte els originals del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, que es podran recollir, durant el mateix període, en la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València (carrer del Serpis, 29, Edifici Beatriu Civera, 3a planta, 46022 València). Les despeses de missatgeria que poguera causar la devolució de les obres aniran a càrrec de l’autor/a que ho sol·licite. Així mateix, l’organització declina tota responsabilitat en el cas que, accidentalment, se n’extravie alguna còpia. En transcórrer el termini establert per a recollir els originals no guardonats, es destruiran les obres no reclamades.

 

8. El guanyador o guanyadora de cada una de les modalitats es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del susdit compromís. 

 

9. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

 

10. L’import dels premis estarà sotmés a la fiscalitat corresponent i s’hi aplicaran les retencions legalment establertes. Aquest import serà, en part, un acompte dels drets d’autor, segons un contracte que signarà Edicions Bromera amb els guardonats.


 

XXX PREMI DE NOVEL·LA CIUTAT D'ALZIRA
 

1. Poden optar a aquest premi les novel·les escrites en valencià, o en qualsevol altra varietat de la llengua, amb una extensió compresa entre els 150.000 i els 450.000 caràcters, espais inclosos. Les obres s’han de presentar per correu electrònic dins del termini reglamentari, en format PDF, tipografia Arial o similar, cos 12, a doble espai i, en portada, cal especificar la llegenda «Opta al Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2018». En el cos del correu hi haurà les dades de l’autor (adreça postal, adreça electrònica, número de telèfon i DNI). A més, segons la nova Llei de Protecció de Dades, cal adjuntar el consentiment signat per a la gestió d’aquestes dades personals (model disponible a www.bromera. com/dades). Els funcionaris de l’Ajuntament preservaran la identitat dels autors i només serà desvelada al jurat després de l’elecció de l’obra guanyadora. 

 

2. L’import del premi convocat és de 16.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

 

3. El jurat estarà format per Vicent Borràs, Carol Borràs, Núria Cadenes, Emili Casanova, Verònica Cantó i Margarida Castellano.

 

4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el dia 9 de novembre de 2018.


5. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «L’Eclèctica» d’Edicions Bromera.

 

6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases. 

 


 

XXIV PREMI EUROPEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA
ESTUDI GENERAL
 

1. Poden optar a aquest premi els assajos de difusió popular del coneixement científic i tecnològic escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, castellà, anglés o francés amb una extensió entre 100 i 200 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais per una sola cara. Les obres es poden presentar bé mitjançant la seu electrònica de la Universitat de València (http://webges.uv.es/uvEntreuWeb) o bé en paper al Registre General de la Universitat de València. En aquest últim cas, s’hi ha

d’adjuntar una còpia en suport informàtic. Cal fer constar en la portada la llegenda «Opta al Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General 2018». Els títols de les obres presentades es publicaran a la web www.valencia. edu/cdciencia. En el cas que algun títol no aparega com a presentat, cal contactar per correu electrònic a l’adreça cdciencia@uv.es.

 

2. L’import del Premi Estudi General és de 12.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels 2.000 primers exemplars en valencià i dels 2.000 primers exemplars en castellà que es venguen.

 

3. El jurat estarà format per Xavier Duran, Juan Francisco Fernández de Guevara Radoselov, Pascuala García Martínez, M. Dolores Real García i Soledat Rubio.

 

4. Se seleccionaran exclusivament les obres de divulgació científica, i se’n valorarà l’interès científic, la divulgació de qualsevol branca del saber, la creativitat i el llenguatge emprat en l’obra.

 

5. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el dia 9 de novembre de 2018.


6. Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València coeditaran el llibre guardonat, en versió valenciana, en la col·lecció «Sense Fronteres». Així mateix, les editorials esmentades tindran una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomanara el jurat.

 

7. L’especificitat de les bases d’aquest premi s’ha de consultar a la web www.valencia.edu/cdciencia.

 


 

XXIII PREMI FUNDACIÓ BANCAIXA DE NARRATIVA JUVENIL


1. Poden optar a aquest premi les novel·les o reculls de narracions escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, destinats a lectors entre 14 i 17 anys, d’una extensió entre 80 i 150 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil 2018».

 

2. L’import del premi convocat és de 16.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels primers 4.000 exemplars que es venguen. 

 

3. El jurat estarà format per Bernat Santabasilisa, Ramon Ferrer, Gonçal López-Pampló, Alicia Martí i Leandro Sagristà.

 

4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el dia 2 de novembre de 2018.


5. El llibre guardonat serà publicat per Edicions Bromera en una de les seues col·leccions juvenils.

 

6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

XXIII PREMI DE NARRATIVA INFANTIL VICENT SILVESTRE


1. Poden optar a aquest premi les narracions escrites en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, destinades a lectors entre 9 i 13 anys, d’una extensió entre 20 i 80 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre 2018».

 

2. L’import del premi convocat és de 3.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels primers 4.000 exemplars que es venguen.

 

3. El jurat estarà format per Bernat Bataller, Beatriu Cajal, Immaculada Cerdà, Ximo Cerdà i Aida Ginestar.

 

4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el dia 2 de novembre de 2018.


5. El llibre guardonat serà publicat per Edicions Bromera en una de les seues col·leccions infantils.

 

6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases.


 

XX PREMI D'ASSAIG MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
 

1. Aquest premi vol potenciar la creació i la difusió de la literatura d’idees. En aquest sentit, s’hi poden presentar assajos de temàtica lliure, oberts a qualsevol camp del pensament (literari, filosòfic, artístic, social, històric i polític), d’interés general i escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua. S’admeten també recopilacions d’articles assagístics que no hagen estat publicats prèviament en premsa, així com dietaris, reculls de textos breus o aforismes, sempre que formen part d’un llibre estructurat amb una certa lògica temàtica o formal.

 

2. Les obres han de tenir una extensió compresa entre 100 i 200 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta 2018».

 

3. L’import del premi convocat és de 8.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

 

4. El jurat estarà format per Anna Esteve, Antoni Ferrando, Leo Giménez, Gustau Muñoz i Ramon Ramon.

 

5. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el dia 9 de novembre de 2018.


6. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Textures» d’Edicions Bromera.

 

7. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases.

 


 

XIII PREMI DE POESIA IBN JAFADJA

 

1. Poden optar a aquest premi els poemaris o reculls de poesia escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, amb l’extensió habitual dels volums de poesia (entre 30 i 60 poemes). Els originals s’hauran de presentar mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi de Poesia Ibn Jafadja 2018».

 

2. L’import del premi convocat és de 5.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

 

3. El jurat estarà format per Artur Ahuir, Josep Ballester, Vicent García Perales, Àngels Gregori i Vicent Penya.

 

4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el dia 9 de novembre de 2018.


5. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Bromera Poesia» d’Edicions Bromera.

 

6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases.


 

XIII PREMI DE TEATRE CIUTAT D’ALZIRA PALANCA I ROCA

 

1. Poden optar a aquest premi les obres de literatura dramàtica escrites en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, amb una extensió màxima de 100 fulls DIN A4 mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca 2018».

 

2. S’admetran adaptacions teatrals d’obres clàssiques o amb els drets d’autor lliures i aquelles que, basades en obres literàries subjectes a drets d’autor, adjunten el consentiment exprés del propietari dels drets de l’obra en què s’inspiren. Si es dóna aquesta circumstància, caldrà que es faça constar en cadascun dels originals presentats a concurs. En el cas de les adaptacions, el jurat valorarà el resultat final del treball de reelaboració i reinterpretació per part de l’autor/a que presenta el text. En qualsevol cas, han de ser obres inèdites, que no hagen sigut publicades ni representades anteriorment en el circuit comercial.

 

3. L’import del premi convocat és de 6.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autor dels 2.500 primers exemplars que es venguen.

 

4. El jurat estarà format per Salvador Bataller, Empar Canet, Pepa Juan Arinyó, Josep Palomero i Jordi Verdú.

 

5. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 26 d’octubre de 2018.


6. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Bromera Teatre» d’Edicions Bromera.

 

7. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases.


 

III PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D'ÀLBUM IL·LUSTRAT
CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA

 

1. Poden optar a aquest premi les obres de literatura dramàtica escrites en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, amb una extensió màxima de 100 fulls DIN A4 mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca 2018».

 

2. S’admetran adaptacions teatrals d’obres clàssiques o amb els drets d’autor lliures i aquelles que, basades en obres literàries subjectes a drets d’autor, adjunten el consentiment exprés del propietari dels drets de l’obra en què s’inspiren. Si es dóna aquesta circumstància, caldrà que es faça constar en cadascun dels originals presentats a concurs. En el cas de les adaptacions, el jurat valorarà el resultat final del treball de reelaboració i reinterpretació per part de l’autor/a que presenta el text. En qualsevol cas, han de ser obres inèdites, que no hagen sigut publicades ni representades anteriorment en el circuit comercial.

 

3. L’import del premi convocat és de 6.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autor dels 2.500 primers exemplars que es venguen.

 

4. El jurat estarà format per Salvador Bataller, Empar Canet, Pepa Juan Arinyó, Josep Palomero i Jordi Verdú.

 

5. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 26 d’octubre de 2018.


6. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Bromera Teatre» d’Edicions Bromera.

 

7. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases.

 

Pots descarregar les bases en pdf ací.