<% Select Case Request.QueryString("catcol") Case "29" Response.Redirect("../eso/txt_eso.htm") 'Case "30" ' Response.Redirect("../eso/txt_opt.htm") End Select rcol=Request.QueryString("catcol") rnum=Request.QueryString("catnum") Session("continua")=TRUE If rcol="0" then Response.End %> Catāleg llibres. Colˇleccions - Edicions Bromera <body topmargin="10" bgcolor="#FFFFFF"> <p>Aquesta pāgina utilitza marcs, perō el seu navegador no els admet.</p> </body>